Spolupráce ALTWORX a ALTWORX Cargo

Spolupráce ALTWORX a ALTWORX Cargo

Co je ALTWORX Cargo?

Rozšíření ALTWORX Cargo porovnává plánované zasmluvněné kontrakty s denní realitou. Umožňuje najít a definovat provozní proměnné a parametry, které konkrétní model nejvíce a nejčastěji ovlivňují, a určit celofiremní souvislosti a dopady.

ALTWORX nenahrazuje stávající provozní systémy. Svou technologií a schopností ji aplikovat umožňuje najít souvislosti a na základě principu příčina – důsledek vytvořit výše zmíněnou rozhodovací platformu.

Unikátnost a netrivialita řešení

Nákladní doprava na železnici je jen velmi zdánlivě daná a predikovatelná. Ve skutečnosti se jedná o střet dvou světů, dlouhodobých plánů (kontraktů) a denní reality. Oba světy jsou definovány sadou provozních parametrů, které jsou však ve skutečnosti proměnnými (např. Grafikon je dlouhodobě daný, ale reálný provoz je potom změněn na základě výluk). Tyto proměnné jsou rozmístěny v mnoha různých systémech a velkou část z nich dopravce neovlivňuje (např. stav dopravní cesty, připravenost klienta, stav vlečky).

Právě schopnost ALTWORX Cargo sledovat stav a odchylky relevantních proměnných v čase a určit jejich potenciální dopad na celkovou činnost firmy je zásadní a přináší změnu do zdánlivě rigidního, ale ve skutečnosti dynamického světa.

Principy ALTWORX Cargo

1

Zachycení kritických situací

schopnost zachytit kritické situace, které mají datové „otisky“ v mnoha systémech, a sledovat jejich vývoj po celou dobu trvání

 

2

Detailní náhled na každou situaci


náhled na každou situaci jako na kombinaci detailu, potřebného pro řešení situace a auditu, a celofiremního kontextu, který je mimo jiné zase nezbytný pro posouzení závažnosti a práci s incidenty, které mají vliv na více činností firmy

 

3

Sledování v čase


neustálé sledování detailu i kontextu, neboť tyto se s vývojem situace v čase mění

 

4

Interpretace z kontextu


schopnost interpretovat situace z kontextu pro různé firemní role (např. u stejného incidentu zajímá provoz číslo běhu, zatímco obchod zajímá, který zákazník je zasažen)

 

5

Validace vstupních dat


průběžná validace vstupních dat jako nedílná součást ALTWORX – jen tak je možné dlouhodobě hlídat a zlepšovat kvalitu dat a to nejen v ALTWORX, ale i v dalších systémech, ze kterých data pocházejí

Moduly ALTWORX Cargo

Cílem je syntéza a porovnání dat provozu a obchodu – porovnání plánu a skutečnosti. Proto jsou jednotlivé moduly ALTWORX Cargo rozděleny do dvou oblastí, tedy Provoz a Obchod.

P

Provoz

  • Optimalizace směn strojvedoucích – modul spojuje všechny informace o strojvedoucích a provádí vyhodnocení směn z hlediska vytížení
  • Optimalizace nástupních míst a RG jízd
  • Optimalizace staničního personálu – zobrazuje vytížení profesí různými činnostmi v konkrétních stanicích; hlavním úkolem je co nejefektivněji najít nevytížené nebo přetížené profese na konkrétních místech
  • Fleet management – spojuje informace k vozidlu z různých informačních systémů. Modul počítá s několika způsoby využití vozidla. Součástí je i výpočet nákladů, využití komoditami, provozuschopnost, apod.

 

O

Obchod

  • Řízení a evaluace zakázek – slouží k informování a podpoře řešení vznikajících incidentů na zakázkách
  • Management dashboard – globalní finanční, obchodní i provozní přehled o celé firmě. Zobrazuje shrnutí dat všech modulů a zároveň slouží jako vstupní bod do ALTWORX pro vrcholové manažery

Spolupráce ALTWORX a ALTWORX Cargo

ALTWORX Processing Engine průběžně sleduje běžící procesy, upozorňuje odpodvědné osoby, že je třeba jejich zásahu, a poskytuje jim kontext k maximálně pozitivnímu vyřešení situace. Vedle toho ALTWORX Cargo stále plní svou roli, kdy vedle stávajících úloh může ještě vyhodnocovat, benchmarkovat, vizualizovat trendy nebo nastavovat KPI spojená s kvalitou řešení incidentů. Současně ALTWORX Processing Engine sdílí aktuální stavy a tím doplňuje historické údaje prezentované ALTWORX Cargo.